תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - מעגל "להיות במיטבי"

1. מבוא

 

  • תנאי שימוש אלו, הכוללים את מדיניות הפרטיות (להלן, יחד: "ההסכם") חלים עליך כמשתמש באתר wordpress-521517-2119735.cloudwaysapps.com (לרבות כל עמוד הקשור אליו וכל מתחם שבו יאוחסנו עמודים ו/או אתר זה), וכן על כל פלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור המופעלים על ידי ו/או באמצעות צוות הפיתוח ו/או התפעול אותו מוביל מר רואי הניג (מספר עוסק 027194760) (להלן: "המערכת", ו/או "בעל המערכת"). בין היתר, קובע הסכם זה את תנאי הרכישה, הביטול ו/או ההחזרה הנוגעים לאספקת שירותים ו/או מוצרים ואשר חלים בקשר לרכישות שתבוצענה דרך המערכת. בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אל המערכת באמצעים המפורטים בסעיף ‎11 להלן ("פניות אל המערכת"). אם אינך מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה, אנא צא לאלתר מן המערכת והימנע מהשימוש בה.
  • מטרת המערכת היא, בין היתר, לספק שירותים ומידע הנוגעים לעניינים הקשורים בקידום בריאות הגוף והנפש תוך כדי שימוש באמצעים שונים כגון שיתוף הרצאות, תכנים כתובים, תכנים מצולמים, בלוג, וובינרים (סמינרים אינטרנטיים), פורומים, "שיעורי מומחה", תכני "אחד על אחד בשביל כולם", ריכוז מידע על סדנאות יומיות, קבוצות, פורומים ותכנים נוספים כפי שיועלו ו/או יתווספו ו/או יערכו מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל המערכת.
  • בעשיית שימוש במערכת הנך מאשר כי הנך מעל גיל 18 וכי הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה ו/או לתנאי מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, אנא צא לאלתר מהמערכת והימנע מכל שימוש בה. אם הנך קטין, יש לקבל את הסכמת אפוטרופוסיך הבלעדיים לכניסה למערכת ולשימוש בה.
  • כמו כן, הנך מתחייב להקפיד בשמירת תנאי הסכם זה ולהימנע מכל פעולה העשויה להיות פוגענית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור פגיעה בחוויית משתמשים אחרים) ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של צד שלישי ו/או כזו שלא ניתנה לגביה הרשאה על ידי בעל המערכת. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור מודגש, כי אין להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת ו/או למשתמשים בה לרבות באמצעות "וירוסים", "זוחלים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או לשבש את הגישה למערכת, ליצור עומס על המערכת, וכיו"ב ואין לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי ו/או עדכון במערכת, פרטיה, קבציה והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה ו/או הקשורים אליה.

 

 1. הרישום למערכת
  • בהרשמתך למערכת במקומות המיועדים לכך לרבות לצורך ביצוע רכישות, הנך עשוי להידרש לספק פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, מינך, כתובת מגורים, שם החברה/הארגון אליו הנך משתייך, מספר החברה ו/או הארגון, פרטי התקשרות (כגון דוא"ל/טלפון) וכד'. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים. חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם ו/או אדם אחר ו/או כל שימוש במערכת באופן בו הנך נחזה כפועל בשם גורם אחר ללא קבלת היתר ממנו וכן חל איסור על הצגת מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר.
  • מובהר, כי מבלי לגרוע מזכאותו של בעל המערכת לשנות את מתכונתה ו/או מתכונת כל אזור בה, במערכת קיימים אזורים מסוימים בהם תוכל להציג עצמך כלפי משתמשים אחרים תחת שמך האמיתי ו/או באמצעות כינוי אנונימי אולם לא יהיה בכך כדי להסתיר את זהותך האמיתית מבעל המערכת ו/או לגרוע מהכללים החלים לפי הסכם זה עליך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שמירה על לשון נקיה והימנעות מכל דבר העשוי לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בדין. עוד מובהר, כי אף בשימושך במערכת באזורים בהם אינך מזוהה מול משתמשים אחרים בשמך האמיתי, הנך מתחייב לא לחשוף בפני המשתמשים האחרים פרטים אישיים ו/או מזהים ו/או מידע פרטי אשר הנו רגיש מבחינתך, שכן אין בעל המערכת יכול להתחייב כי לא תהיינה תקלות ו/או פעולות בלתי מורשות של צדדים שלישיים אשר יביאו לחשיפת זהותך האמיתית.
  • עם סיום ההרשמה תסופק לך גישה קבועה למערכת ו/או לחלקים ממנה וכן אפשרות להזין סיסמה. הגישה ו/או הסיסמה הנן אישיות ואין להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש בה /גישה אליה ו/או אל המערכת. יש להודיע למערכת באופן מידי אודות כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך. מובהר, כי בעל המערכת רשאי אך אינו חייב להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אשר הונפקה לך אל המערכת נעשים בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת. כמו כן, רשאי בעל המערכת, אך לא חייב, להתקין על גבי קבצים טכנולוגיה המזהה את הרוכש של השירות ו/או אמצעים שמטרתם דומה לגבי מוצרים, ו/או לפעול באמצעים אחרים / נוספים העומדים לרשותו על מנת לוודא שהמשתמש במערכת אינו מעביר תכנים בהיעדר הרשאה מתאימה לצדדים שלישיים ו/או עושה בהם שימוש בניגוד לשימוש המותר לפי הסכם זה.
 1. תנאי רכישה, ביטולים והחזרות
  • המערכת מאפשרת לרכוש מינוי חודשי מתחדש (להלן: "מינוי חודשי") ולהצטרף כחבר באתר wordpress-521517-2119735.cloudwaysapps.com בסך של 75 ש"ח, או לרכוש מינוי יומי לאתר, שאינו מתחדש (להלן: "מינוי יומי") בתמורה לסך של 35 ₪.
  • תנאי רכישה מפורטים בהודעת ההצטרפות הנשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידך.
  • המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. בעל המערכת רשאי לשנות את המחירים מעת לעת, להציע מוצרים ו/או שירותים מסוימים בחינם ו/או במבצע לתקופות שונות לך ו/או למשתמשים אחרים לפי שיקול דעתו, להסיר ו/או להוסיף מוצרים ו/או שירותים מסוגים שונים, כגון הרצאות, סדנאות, פגישות, טיפולים, מוצרי טבע ו/או מוצרים / שירותים אחרים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכל דרך אחרת שתוגדר באתר. החיוב מתבצע באופן חד פעמי, ומתחדש באופן אוטומטי מדי חודש. ככל שנבחר מסלול המינוי החודשי, כל תשלום יבטיח רשות שימוש ועיון בתכנים הנמצאים באתר למשך חודש מיום התשלום ולמטרות אישיות בלבד. לעניין תקנון זה, "חודש" הנו חודש המתחיל ביום קלנדארי כלשהו ומסתיים ביום הקלנדארי שלפניו המתייחס לחודש שלאחריו. כך לדוגמה- אם הופעל המנוי ב- 16 לחודש פברואר, יחול היום האחרון לאותו חודש ב-15.3).
  • ניתן לבטל את המינוי בכל עת אלא אם המינוי הוא מינוי יומי, המסתיים אוטומטית בתוך 24 שעות מתחילתו. ככל שהנך מעוניין לבטל את המינוי, עליך להעביר הודעה על רצונך זה באחת מהדרכים הבאות: בעל פה – באמצעות שיחה לטלפון: 054-4275854, בכתב – באמצעות אימייל למייל: _roy@royhenig.co.il או בפקס למספר 0775325769, או באמצעות דואר רשום לכתובת: שלם 3 רמת גן, מיקוד 5222255 לידי רואי הניג. בהודעת הביטול יש לציין את שמך ומספר תעודת הזהות שלך, וכן את כתובת הדוא"ל שעמה נרשמת באתר, וארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.
  • ככל שתודיע על רצונך להביא לכדי סיום את המינוי, יסתיים ההסכם של העסקה בתוך 3 ימי עסקים ממסירת ההודעה אלא אם נשלחה בדואר רשום שאז יסתיים ההסכם בתוך 6 ימי עסקים ממסירת ההודעה, והכל, אלא אם כן ביקשת כי ההסכם יסתיים במועד מאוחר יותר בהודעתך. לצורך סיום העסקה בתום החודש שבגינו שולם התשלום האחרון ולצורך הנוחות, יוצב באתר, בעמוד בשם https://bemybest.co.il/cancelation/ , כפתור עליו תוכל ללחוץ ואשר עם לחיצתו תקבל הודעה כי אושרה הודעתך לסיום העסקה התקבלה במערכת. במקרה זה תוענק לך הגישה לאתר עד תום החודש בגינו חויב התשלום האחרון. בכל מקרה של ביטול / סיום העסקה לפי סעיף זה, יהא באחריותך לוודא כי נתקבלה הודעתך במערכת. עם סיום / ביטול העסקה תיחסם גישתך למערכת. מובהר, כי בעל המערכת רשאי לפי שיקול דעתו, כהטבה ללקוח וללא חיוב נוסף מעבר לאמור בסעיף ‎7 להלן, לחסום את הגישה גם במקרה של ביטול העסקה בתום החודש או במועד מאוחר יותר אותו יבחר.
  • ככל שתבקש לבטל את המינוי החודשי, תהיה זכאי להחזר יחסי בגין החלק במינוי שאחרי המועד שבו נכנס הביטול לתוקף, למעט אם המינוי בוטל בעקבות הפרה של הסכם זה על ידך. מוסכם, כי בחישוב ההחזר בגין החלק במינוי שלאחר מועד כניסת הודעת הביטול לתוקף, לא יפחת החיוב ממחיר המחירון למינוי יומי.
  • מובהר, כי התשלום בגין המינוי הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במינוי והבחירה אם לעשות שימוש במינוי או לא אינה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. עם זאת, היה ובמהלך החודש הראשון של הענקת הגישה לאתר, תסבור כי אינך מעוניין להשתמש במערכת יזוכה חשבונך בגין דמי השימוש של החודש הראשון ובלבד שתיתן על כך התראה בכתב לבעל המנוי במהלך החודש הראשון לשימוש במערכת. במקרה זה יהא רשאי בעל המערכת לחסום את הגישה למערכת או לכל חלק בה עם קבלת הודעתך זו, או במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתו. לעניין זה מובהר עוד, כי מועדי חשיפת חלק מהתכנים הנה באופן מודולארי, וכי בעל המערכת רשאי לבחור את מועדי החשיפה לתכנים המופיעים במערכת לפי שיקול דעתו, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם אי חשיפת כל התכנים כלשהם במועד כלשהו.
  • ככל שמשווקים ו/או ישווקו מוצרים דרך האתר, אזי אספקת המוצרים, ככל שתהיה, תתבצע באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעים אחרים ככל שאלו מצוינים במערכת, ובהתאם ללוח הזמנים המותווה במערכת. עם זאת מובהר, כי לא תחול על בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו כל אחריות בקשר עם עיכובים בדואר ישראל ו/או אמצעי המשלוח ו/או כשלים בתקשורת ו/או תקלות במערכת שבעקבותיהם לא יקלטו פרטי הרכישה כראוי, לרבות אי הזנת פרטים מלאים ו/או נכונים בעת הרכישה.
  • דמי המשלוח בגין אספקת המוצר יהיו כמפורט במערכת בנפרד מהמחיר בגין המוצר. באם הנך מעוניין להגיע למשרדי המערכת על מנת לקבל את המוצר עליך לסמן זאת במקום המיועד לכך בעת הרכישה, לתאם את הגעתך טלפונית, ובמקרה זה לא יגבו דמי משלוח. ככל שתאפשר המערכת ביצוע עסקה בתשלומים, רשאית היא לגבות את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.
  • אספקת המוצר והשלמת הרכישה הנה בכפוף להיות המוצר במלאי. במקרה שבו יאזול מוצר מהמלאי יהיה רשאי בעל המערכת לבטל את הרכישה, וכן להשיב לרוכש את הסכומים שנגבו ממנו, ככל שנגבו.
  • אם רכשת מוצר והנך מעוניין לבטל את הרכישה, תוכל לבצע זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו על פיו, וזאת תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מבין השניים בכפוף לעמידתך בתנאי החוק ותנאי מדיניות ביטול העסקה וההחזרה המפורטת להלן בסעיף 3.7. עם זאת מובהר, כי זכות הביטול אינה חלה על סוגי המוצרים המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק, או בתקנות שהותקנו לפיו, או שייקבעו בחוק או על פיו מעת לעת, והיא כפופה לכל סייג אחר הקבוע בחוק או על פיו. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי לא יתאפשר ביטול עסקה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק, או שכפול לאחר פתיחת אריזתם המקורית ו/או כאלו שערכם אינו עולה על 50 שקלים חדשים.
  • ביטול של עסקה לרכישות מוצר יעשה באמצעות הודעה בכתב שתימסר לבעל המערכת לכתובת: roy@royhenig.co.il ובכפוף להחזרת החשבונית המקורית. ככל שבוצע הביטול לפני שליחת המוצר יושב הסכום ששולם לרבות דמי המשלוח ששולמו בכפוף לניכויים אותם רשאי בעל המערכת לנכות לפי החוק. אם בוטלה העסקה לאחר ביצוע המשלוח, עליך לצרף להודעת הביטול אישור משלוח חוזר בדואר רשום, והמוצר ייחשב כמוצר שהוחזר והנו בר זיכוי אך ורק בכפוף לקיומם של כל התנאים הבאים, במצטבר:
   • פעלת במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוק ובהתאם לו לצורך השבת המוצר, והמוצר הוחזר בפועל תוך שבוע ממועד הודעת הביטול.
   • המוצר הוחזר כאשר הוא במצב טוב ותקין כפי שנשלח אליו ובטרם נעשה בו שימוש.
  • כל עוד לא נשלח המוצר, רשאי בעל המערכת לבטל כל עסקה מכל סיבה שהיא תוך זיכוי כרטיס האשראי, ככל שחויב. במקרה זה לא יהיו לך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי בעל האתר ו/או כל מי מטעמו.
  • בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול והחזרי תשלומים כגון בגין תשלום ששולם בגין סליקת כרטיס האשראי, והכל בהתאם ובכפוף לחוק.
  • בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות לשנות את מדיניות החזרת המוצרים מעת לעת לפי שיקול דעתו, ובהתאם לחוק.
  • בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לסיים כל מינוי כמו גם את כל או חלק מהפעילות באת בכל עת ומכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליו כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת למעט ביצוע ההחזר הכספי במקרה של ביטול / סיום הענקת כל השירותים הניתנים למנוי במינוי, ככל שבעל המערכת מחויב בביצוע ההחזר בהתאם למדיניות החזרת המוצרים ו/או ביטול ו/או סיום המינוי, לפי העניין, הקבועים לעיל.
  • הנך מתחייב לעשות שימוש אך ורק בכרטיס האשראי הנמצא בבעלותך הבלעדית. הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת המינוי, המוצר ו/או השירות תחייב גם כרטיס אשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב. 
 1. הגבלות תוכן
  • המערכת עשויה לכלול אזורים אינטראקטיביים סגורים ו/או פתוחים לציבור הרחב וכן שירותים (ובכללם פרסומות) הנגישים לכלל המשתמשים, למשתמשים ספציפיים ו/או לקבוצות משתמשים לרבות פורומים, לשנות את האזורים האינטראקטיביים, להרחיבם ו/או לצמצמם לפי שיקול דעתה לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף להם קהלי יעד או לגרוע מהם קהלי יעד. בעל המערכת אף רשאי להחליט כי חלק ו/או כל תכני המערכת, לפי שיקול דעתו יופיעו באזורים הפתוחים לציבור הרחב, ובלבד שככל שמדובר בתוכן שנוצר על ידך כמשתמש, לא יופיע שמך אלא אם נתקבל לשם כך אישורך. מובהר, כי במערכת, לרבות באזורים סגורים יתכן וישותפו תכנים מסוגים שונים לרבות טקסטים, יצירות, נתונים, מידע, מוסיקה, סימני מסחר, צילומים, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומים ו/או כל תוכן אחר (להלן: "התוכן" ו/או "התכנים"). תנאי הסכם זה (לרבות מדיניות הפרטיות) חלים על כל התכנים והשימוש בכל וכן כאמור הוא באחריותך הבלעדית כמשתמש.
  • ככל שתכלול המערכת אזורים אינטראקטיביים כאמור, הרי שמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎4 לעיל, בשימושך במערכת הנך מתחייב לשמור על לשון נקיה ומנומסת, להימנע מהתבטאויות ו/או תכנים (לרבות טקסטים, גרפיקה, תמונות וכיו"ב) ו/או ביצוע פעולות אחרות שאינם קשורים לנושאים המטופלים על ידי המערכת ו/או באזור הספציפי, לפי העניין, כאלו העשויים להוות לשון הרע, וכן להימנע מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פרסום חומר תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיותם ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסום כתובתם ו/או כתובת הדואר האלקטרונית שלהם ו/או שימוש בהם לצורך משלוח דואר פרסומי, פרסום מספר הטלפון שלהם וכיו"ב), וכן להימנע מפגיעה בטעם הטוב, פגיעה ברגשות הציבור, הצגת מצגי שווא ו/או הטעייה, הפרת דיני קניין רוחני ו/או מפרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם וכן כל פעולה אחרת העשויה להוות ניצול לרעה של המערכת ו/או פגיעה בדין ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים. כמו כן חל עליך איסור על הפצה, פרסום ושימוש בכל תיעוד ו/או תוכן כהגדרתו לעיל שעניינו מידע אודות אדם אחר ו/או דמותו, מלבד דמותך שלך, אלא אם קיבלת את הרשאתו של זה לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן האמור והשימוש נעשה לפי דין. כמו כן, אין להפיץ ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או להשתמש בכל אופן בתוכן על אודות קטין / קטינים אלא אם הנך האפוטרופוס החוקי והבלעדי שלו, ובכפוף להוראות החוק, לרבות אלו הנוגעות
  • חוק העונשין, תשל"ז-1977, חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"ך-1960. 
 1. אפיליאייט
  • באתר מופעלת תכנית "אפיליאייט", המאפשרת לכל מי שנרשם כחבר במערכת, לשווק את ו/או להמליץ על שירותי המערכת ו/או המוצרים המשווקים בה..
  • גובה ותנאי קבלת התמורה לה יהיה זכאי מי שישתתף בתכנית האפיליאייט בהתאם לדרישות המערכת מופיעה באתר, ועשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת בעל המערכת. עם הפעלת מערכת האפיליאייט יחול התקנון הנוגע לאפיליאייט, המהווה חלק מתנאי שימוש אלו. לקריאת כללי התקנון הנוגע לאפיליאייטים לחץ כאן.
  • על המשתתפים בתכנית האפיליאייט לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת. בהיותך אפיליאייט עליך לפעול בהתאם לחוק. בכלל זה, חל איסור להונות במכירת ו/או שיווק שירותי ו/או מוצרי המערכת את המערכת ו/או את משתמשי המערכת ו/או צדדים שלישיים אחרים.
  • אם ברצונך להימנות על חברי המערכת כאפיליאייט לחץ כאן
 1. קניין רוחני, תכני משתמשים ותכני צד ג'
  • השימוש במערכת עשוי לכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן: "תכני משתמשים"), וכן תכנים של צדדים שלישיים (להלן: "תכני צד ג'"), כגון פרסומות, מידע על פעילויות וכיו"ב. למעט תכנים המועלים על ידי משתמשים ותכני צד ג', כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה ובכל תוכן קשור (לרבות הלוגו של "המעגל", גרפיקה ועיצובים, צילומים וטקסטים), שייכות ושמורות באופן בלעדי לבעל המערכת.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי בעל המערכת משקיע והשקיע זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים רבים, בין היתר בליקוט נתונים, מידע ורעיונות, בניית שיטות עבודה, פורמטים וריכוזם והעמדתם בצורה נגישה ונוחה לך ולמשתמשים האחרים. על כן, גם אם אלו אינם בבעלותו של בעל המערכת ו/או אינם מוגנים בזכויות יוצרים, העמדתם לרשות המשתמש כמו גם תכנים ויצירות אחרות נועדה אך ורק לצורך עשיית שימוש פרטי בהם, ואין לעשות בהם כמו בכל חומר ו/או תוכן אחר כל שימוש מסחרי (לרבות העתקתם, העברתם ו/או העמדתם לרשות הציבור, השכרתם, ביצועם פומבי, שידורם, פרסומם, הפצתם ויצירת חומרים נגזרים מהם, בין בשלמותם ובין בחלקם בכל מדיה, פלטפורמה או צורת אחסון – האסורים בהחלט).
  • מובהר כי האיסור הקבוע בסעיף ‎2 לעיל חל עליך כמשתמש גם ביחס למידע ו/או תוכן המונגש על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים, ומודגש כי לבעל המערכת ו/או כל מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ביחס להפרת ההנחיות הקבועות בהסכם זה, וכי מבלי לגרוע מהאמור הוא אינו יכול לעקוב ו/או לשלוט ו/או לדעת על שימוש כל פסול בתכנים של משתמשים אחרים ו/או בתכנים מפרים אחרים.
  • כמו כן יתכן כי באזורים מסוימים של המערכת עשויים המערכת ו/או משתמשים אחרים לספק ו/או להנגיש ו/או לאפשר הנגשה של תכנים של צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרי תוכן של צדדים שלישיים לך כמשתמש. המערכת, בעל המערכת וכל מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות בקשר אליהם ו/או בקשר לתוכנם ו/או רמת דיוקם. כל שימוש בתכנים של צדדים שלישיים ו/או בתכנים המסופקים על ידי משתמשים אחרים במערכת הנו באחריותך הבלעדית.
  • ככל שהנך מעלה ו/או משתף תוכן (לרבות טקסטים ו/או תמונות) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור המערכת ו/או בקשר אליה הנך עושה זאת באחריותך הבלעדית וללא כל דרישה מבעל המערכת. כמו כן, הנך מאשר כי תוכן ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ו/או פרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או צד ג' וכי הנך מעניק לבעל המערכת ולכל מי מטעמו רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתו המוחלט של בעל המערכת ו/או מי מטעמו, לרבות עריכתם, יצירת יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) וכן העתקתם של החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי וניצולם של כל אלו בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים. מובהר, כי ההרשאות האמורות מוענקות ללא דרישה מצדך ו/או מצד מי מטעמך לתמורה ו/או תמלוג כלשהם, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לעריכת ו/או שינוי התכנים ו/או אי הענקת קרדיט ליוצרם. כמו כן מובהר, כי למערכת שמורה הזכות למחוק כל תוכן שיראה לה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות המערכת, צרכיה או רוחה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המערכת ומבלי שתחול עליה כל אחריות בקשר לכך.
  • בפרסום כל נתון, מידע ו/או תוכן אישי ו/או אחר במערכת, הנך מוותר על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות סודיות רפואית במקרה של חשיפת פרטים הנוגעים לבריאותך לרבות בריאותך הפיסית, הנפשית ו/או קשייך, ו/או מצבך האחר). 
 1. הגבלת אחריות וויתור על תביעות
  • המערכת, בעל המערכת וכל מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש) וכן לא יישאו בכל אחריות בגין כל הוצאה ו/או חסרון כיס שייגרמו לך כמשתמש ו/או למי מטעמך בכל הקשור לעניין מן העניינים האמורים לעיל ו/או לשימוש במערכת על כל תכניה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במסגרת התכנים שבהם יעשה שימוש במערכת יתכנו המלצות ו/או מידע על פעילויות המדרש, בין אם אלו יועלו על ידי המערכת, ייווצרו על ידי צדדים שלישיים או ישותפו כתכני משתתפים. כמו כן יתכן שיופיעו במערכת פרסומות ו/או תכנים דומים נוספים. מובהר, כי אין המערכת מתיימרת לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמיתיותם ו/או איכותם בכל הקשור לפעילות ו/או הצהרות משתמשים ו/או צדדים שלישיים. על כן, עליך לנהוג כצרכן זהיר ולבדוק היטב את טיב השירותים ו/או התוכן בטרם תתייחס אליהם ו/או תעשה בהם שימוש, ומובהר כי כל שימוש כאמור הנו באחריותך בלבד. כמו כן אין לראות במידע המובא במערכת כייעוץ ו/או שירות מקצועי-רפואי ו/או כטיפול פרטני ו/או כתחליף לשירות/ייעוץ/טיפול כאמור ואין לראות במוצרים המשווקים באמצעותה ו/או מומלצים על ידה (ככל שמשווקים/ מומלצים) כמוצרים רפואיים, ומובהר כי השימוש בכל מידע המופיע באתר ואופן יישומו ו/או במוצרים המשווקים בה ו/או מומלצים על ידה הנם באחריותך הבלעדית.
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה בדבר אי אחריותה של המערכת, בעל המערכת ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות בקשר עם נזקים ו/או הוצאות ו/או חסרון כיס ככל שאלו יגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג'. בנוסף  אין המערכת ו/או בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם נושאים בכל אחריות לכל דבר ועניין הכרוך באבדן, חסרון כיס, או בנזק ישיר או עקיף, לרכוש, לגוף או לנפש וכיו"ב שמקורו בשימוש במערכת, לרבות אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, "וירוסים", "זוחלים", "באגים", "סוסים טרויאניים", "רובוטים", "עכבישים", תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות בלתי חוקית של צד ג' ו/או הפרת הסכם זה על ידי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר.
  • ככל שלמרות האמור לעיל תחול אחריות לפי דין על בעל המערכת, לא תעלה אחריותו על סכום התמורה המייחסת לחודש אחד של שימוש באתר, אם וככל ששולמה על ידך לבעל המערכת. 
 1. מדיניות פרטיות
  • מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי המערכת על מנת לסייע לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במערכת או להימנע מהשימוש בה.
  • תוך כדי פעילותך במערכת (כגון במהלך התקשורת עם המערכת ו/או התכתבויות עם משתמשים אחרים ו/או ביצוע פעולות אחרות במערכת), נאסף במערכת מידע אודותיך.
  • המערכת אוספת מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך כגון כתובת מגוריך, שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל, וכן מידע מסוג אחר כגון כתובת IP של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים ו/או מוצרים שצרכת ו/או רכשת ו/או התעניינת בהם, פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם הנך מבקר, זמני גישה, קואורדינטות מיקום, סוג מכשיר הנייד שברשותך, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, וכיו"ב.
  • המערכת עשויה להשתמש בעוגיות ("cookies"). עוגיות הן קבצים קטנים שנשלחים אל מחשבך כאשר הנך מבקר באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה (כגון "flash cookies") לרבות באזורים אחרים של המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך). מתן הוראה למחשב לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחקם עשוי לפגוע בחווייתך כמשתמש ולגרום ליישומים מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד כראוי.
  • המערכת עשויה להשתמש במידע הנאסף לצרכים סטטיסטיים ויצירת פילוחים חברתיים ו/או פילוחי שוק ו/או פילוחים אחרים, על מנת לספק את השירותים אותם היא מספקת, לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש שלך ו/או של משתמשים אחרים, להעניק לך תמיכה כמשתמש ולהעביר אליך הודעות, וכן על מנת להנגיש לך מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים, וזאת בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי אשר יבחר בעל המערכת, לרבות באמצעות דיוור אלקטרוני, טלפון סלולארי וכיו"ב. בהרשמתך לאתר ו/או בהסכמתך לרכוש מוצר ו/או שירות ו/או בעת הבעת עניין בהם, הנך מסכים לקבל דיוור כאמור ומביע את התעניינותך בקבלתו.
  • ככל שתבקש לא להימנות על קהל המשתמשים המקבל מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תוכל להסיר עצמך מרשימת הדיוור באמצעות הקלקה על הקישור המופיע בתחתית הדיוור והודעתך למערכת כי אין ברצונך לקבל דברי דואר פרסומיים ובמקרה זה לא ישלח מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עם זאת, בעל המערכת שומר לעצמו את הזכות ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע למערכת, או מידע אחר, שאינו פרסומי. מובהר, כי בהסרתך מרשימת הדיוור אין כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים בהם עושה המערכת שימוש בין באמצעות האתרים המופעלים על ידי בעל המערכת, רשתות חברתיות ו/או יתר אזורי המערכת.
  • המערכת נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצורך הענקת ו/או רכישת השירותים ו/או המוצרים המפורטים ו/או מוצגים בתנאי שירות ומדיניות פרטיות זו וכן באזורי המערכת השונים. עם זאת, ככל מערכת המופעלת באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים אין המערכת יכולה להתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו שלא כתוצאה ממעשה של מפעילי המערכת, אין המערכת חסינה באופן מוחלט מפני פריצות ואין המערכת יכולה להיות אחראית ו/או להתחייב כי לא יהיה כשל ו/או פרצה במערכות אבטחה של צדדים שלישיים כגון ספקי שירותי אחסון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המערכת תהיה רשאית למסור פרטים אישיים וכן כל מידע שנאסף על ידה ככל שגורם משפטי מוסמך ידרוש זאת ו/או לצורך טיפול בעניין משפטי הקשור אל המערכת ו/או השימוש בה ו/או ככל שהדבר נדרש על מנת להגן על אינטרס לגיטימי של המערכת כגון לצורך תיקון בעיית אבטחה, הגנה על ביטחונם של משתמשים אחרים ו/או הגנה על זכויות המערכת, עובדיה ו/או ספקיה וכיו"ב וכן במסגרת ניהול מו"מ לצורך מיזוג, מכירת נכסי המערכת, מימון או רכישה של כל או חלק מהמערכת לגורם אחר, וכיו"ב. על כן, בשימושך במערכת הנךך משחרר את בעל המערכת וכל מי מטעמו מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה וכיו"ב.
  • מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים שבאמצעותם נגבים תשלומים בגין מוצרים המוצעים במערכת וכן אתרים אליהם מופיעים קישורים במערכת ומפרסמים, ככל שאלו מופיעים בה, לרבות אזורים קשורים כגון אלו המוצבים ברשתות חברתיות. אנא פנה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של אתרים אלה על מנת להבין כיצד אלו עושים שימוש בפרטיך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אליך. מובהר, כי בעל המערכת אינו אחראי לכל מידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך במערכת הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.
  • מובהר, כי המערכת ו/או אזורים הקשורים אליה כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת ו/או בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו יכולים להיות אחראים על תכנים שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. אף אם נמחק תוכן כזה או אחר, יש לקחת בחשבון כי המערכת ו/או אזורים קשורים אליה כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או על מנת להתאים את המערכת לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם. 
 1. כללי
  • למערכת שמורה הזכות לשנות את העיצוב של המערכת, שמה, כתובת אחסונה, מתכונתה, לעדכן את המערכת וכל חלק בה, להוסיף שירותים ו/או מוצרים ו/או יישומים ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק את השימוש בה, להשבית את המערכת כולה או חלקה (בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות אחרות), באופן יזום לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה ובכל אזור בו עושה שימוש המערכת, לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה והכל ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, בכל עת ובכל אופן לפי שיקול דעתו של בעל המערכת.
  • המערכת אינה מתחייבת לגבות כל חומר המועלה אל המערכת ו/או שבו נעשה שימוש. בשימושך במערכת הנך מתחייב כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות במערכת, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו ובין אם נעשו על ידי גורמים אחרים. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.
  • הנך מתחייב לשפות ולפצות את בעל המערכת וכל מי מטעמו מיד ולפי דרישתם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או בבעל המערכת ו/או בדין.
  • לבעל המערכת הזכות לעדכן הסכם זה (לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שבו) – בין בעצמו ובין באמצעות כל מי מטעמו, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת ולפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה, וכל שינוי כאמור יחול עליך כמשתמש החל ממועד השינוי. על כן, חלה עליך האחריות הבלעדית לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה על מנת לוודא עמידתך בהם.
  • במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה ובין המידע המסופק במערכת יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש זה אינו אפשרי יגבר האמור בהסכם זה.
  • בעל המערכת רשאי להמחות כל זכות ו/או הרשאה המוענקת לו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג', וכן לסגור כל אזור במערכת אופן זמני / לצמיתות ו/או להעבירו לכתובת אחרת ו/או לשנות את שמו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו כל חובת החזר כספי.
  • אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי בעל המערכת לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה. במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא לא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה אשר תישארנה בתוקף מלא.
  • כותרות הסכם זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש הסכם זה לפיהן. תנאי הסכם זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בה.
  • כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים. עם זאת מובהר, כי מטרת הענקת הגישה לאתר במחיר המוצע היא הענקת גישה אישית לאדם בודד, והסיסמה המוענקת היא סיסמה אישית. חל על תאגיד איסור על תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה לרכוש את הגישה למנוי ולהעניקה לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב מבעל המערכת. 

 

 1. סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים
  • לבית המשפט בעיר תל אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בינך ו/או כל מי מטעמך ובין בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו, ובהתאם לדין המהותי הנהוג במדינת ישראל. עם זאת בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך, לפיה ככל שיציע בעל המערכת לנהל הליך של פשרה, לא תסרב לכך ובמקרה זה ייעשה מאמץ משותף לפתור תחילה כל מחלוקת בדרכי נועם.
  • בשימושך במערכת הנך מביע הסכמתך ומתחייב כי תביא לידיעת המערכת כל עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויה, ובכל מקרה – לא יותר משנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה כדין עילה שהתיישנה.
  • בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי ככל שיופר כלל מכללי הסכם זה על ידך, יהא בעל המערכת רשאי לדרוש ולקבל פיצוי מוסכם בסך של 10,000 ₪ בגין כל הפרה וללא הוכחת כל נזק, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לדרוש ולקבל כל סעד אחר המגיע לו בנוסף לפי כל דין תחתיו ו/או בנוסף לפיצוי המוסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 1. פניות אל המערכת
  • ככל שיש לך שאלה בנוגע למערכת אנא פנה אל המערכת באמצעות כתובת הדוא"ל roy@royhenig.co.il.
  • ככל שהנך סבור כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג' בשל השימוש במערכת אנא צור עמנו קשר תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מפעילי המערכת יעשו מאמץ לטפל בהקדם בכל פניה אולם אין התחייבות ללוח זמנים ו/או מענה לפניה ו/או קיום הבקשה המבוקשת בפנייה.