להיות במיטבי, בהנחיית רואי הניג

תקנון הקורס

שלום רב,

מסמך זה הנו מסמך ההסכמות המגדיר את תנאי ההשתתפות בפעילויות הקשורות בקורס "לאכול במידה, ליהנות יותר ולרזות בטבעיות" ופעילויות נלוות לרבות פעילויות המשך במרחב הדיגיטלי לרבות רשתות חברתיות וכד' ("הקורס") . השתתפותך בקורס מותנית בהסכמתך לתנאים אלו.


1. מחירו של הקורס הוא כפי שנקבע בעמוד ההצטרפות לקורס.  התשלום הנו בעד זכות הגישה אל התכנים ואינו מתייחס לשימוש בהם. ביטול הקורס לא יתאפשר לאחר תשלום התמורה המתייחסת אליו.


2. יש להקפיד על דיון ענייני וראוי, לשון מכובדת ועל פרטיותן של משתמשות אחרות. אין להעלות תכנים פוגעניים ו/או כאלה הפוגעים בטעם הטוב, ובכלל זה גם תכנים המפרים זכויות יוצרים או כל זכות אחרת בדין, וירוסים, ספאם. כמו כן אין להשתמש בפעילות ו/או בפלטפורמה הרלבנטית כבסיס נתונים / מאגר לצורך העברת הודעות/מסרים פרסומיים.

 

3. אין להוציא מידע ותכנים ממתחם הפעילות או צילומים מחוץ לאזור הפעילות. השימוש בתכנים וההשתתפות בפעילות הם אישיים ונועדו לשרת את המשתתפות בפעילות ואותן בלבד לצרכים אישיים.

 

4. בשיתוף נושאים רגישים באזורי הפעילות הנך לוקחת בחשבון כי תיתכן זליגת מידע. על כן הנך נדרשת שלא לשתף בנות אחרות במידע שהנו פרטי או כזה שחשוב לך לשמור על סודיותו.


5. בקבוצה עשויות להיות נשים דתיות, אמהות וכד'. באזורי פעילות משותפים כמו קבוצות ווטס אפ הנך מתחייבת לשמור על שעות פעילות מקובלות, אלא אם אגדיר בקבוצה כללים אחרים.


6. הנך מוזמנת לשאול אותי שאלות בכל שעה, ואני אעשה מאמץ לענות בזמנים הנוחים לי. ככל שאינך מקבלת תשובה, את מוזמנת לשלוח את השאלה שוב.


7. הנך מודעת כי כל התכנים שיועברו הנם בבעלותי. כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני שייכות ושמורות לי בלבד, ומכיוון שהשקעתי זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים רבים, בין היתר בליקוט נתונים, מידע, איסוף רעיונות, בניית שיטות עבודה, פורמטים וריכזום, והעמדתם בצורה נגישה לך ולאחרים, השימוש בהם מותר אך ורק לצורך אישי, ואין להעביר את התכנים ו/או הרעיונות ו/או כל עניין אחר אותו הנני משתף בפעילויות לכל גורם חיצוני, ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או כזה שמפר את זכויותיי בהם.


8. הנך מצהירה כי ידוע לך שההמלצות אותן אעביר, והפעילויות שנוצרו על ידי אינן מהוות תחליף לייעוץ רפואי, ייעוץ בתזונה ו/או לדיאטה, וכי בטרם השתתפותך בפעילות ואישור מסמך זה, וידאת עם רופא ו/או גורם מקצועי נוסף מוסמך כאמור המטפל בך כי הפעילות אינה מסכנת את בריאותך, ומותאמת למצבך הבריאותי. כל שימוש באיזו מן ההמלצות שיועברו אליך ו/או בפעילות הרלבנטית הנו באחריותך בלבד, והנך מתחייבת להימנע מההשתתפות בפעילות בכל שינוי של מצב זה ולהודיע לי אודות כך באופן מידי. במקרה זה, אהיה רשאי לדרוש, והנך מתחייבת לספק לי נתונים אודות מצבך הבריאותי ו/או אישורים מתאימים, ואהיה רשאי להפסיק את הגישה אל התכנים.


9. המידע אותו תספקי עשוי לשמש אותי לצורך אספקת מידע ופרסומות על שירותים ו/או תכנים בתחומי הפעילות השונים שלי (כולל כאלו שלא לקחת בהם חלק), ביצוע פילוחים ו/או לצרכים סטטיסטיים, באמצעות מייל, טלפון / דרכים אחרות; בין על ידי ובין על ידי מלווים / גורמים אחרים העובדים בשיתוף פעולה עמי.  מובהר, כי לצורך המטרות האמורות ניתן להשתמש בטכניקות ו/או טכנולוגיות לרבות כאלו הקיימות ברשתות חברתיות, במערכות לשליחת דיוורים פרסומיים, וכיו"ב. הנך מאשרת בזאת את השימוש במידע ומשלוח דואר פרסומי, וזאת אף ללא הידרשות לשימוש במילה "פרסומת" בכותרת הדיוור. במקרה של בקשה להסרתך מרשימת הדיוור, הנך מאשרת כי ניתן יהיה עדיין ליצור איתך קשר לצורך העברת הודעות בקשר לתפעול הפעילויות ו/או בקשר לעניינים שאינם פרסומיים ו/או בדרכים המותרות לפי חוק.


10. ככל שיופיעו / יתקבלו אצלך מסרים פרסומיים מצדדים שלישיים, הנך מתחייבת לבדוק את אמיתותם, איכותם, דיוקם ומידת התאמתך אליהם בטרם תתקשרי עם צד שלישי, אף אם אלו יפורסמו על ידי ו/או בהמלצתי. כל שימוש כאמור על ידך ו/או התקשרות עם צד שלישי הנה באחריותך בלבד.


11. אם הנך סבורה כי נפגעת זכותך, עליך להודיע לי על כך באופן פרטי באותה פלטפורמה / פעילות המתקיימת תוך העברת העתק מלא ממושא התלונה. כיוון שאין ביכולתי לעקוב אחר כל הודעה והודעה בנפרד, הנך מסכימה כי בכל מקרה, לא תחול עלי כל אחריות בקשר עם אי שמירה על פרטיותך, התבטאויות לא הולמות, ופגיעות אחרות בחוק. 


12. ככל שהפעילות מתקיימת במרחב הדיגיטלי, יש לעין במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו מרחב – אשר חלים עליך בנוסף לכתב הסכמה זה.


13. אי עמידה בתנאי מתנאי מסמך הסכמות זה או חשש מפני אי עמידה כאמור לפי שיקול דעת מנהלת הפעילות הבלעדי, יהיה מספק לצורך מחיקת תוכן ו/או הרחקתך באופן זמני / קבוע מהפעילות, ללא צורך במתן התראה או כל נימוק שהוא, ולא תהיה לך כל טענה / דרישה / תביעה בקשר לכך.


14. לא תהיה לי ו/או לכל מי מטעמי כל אחריות לכל אבדן, חסרון כיס, נזק ישיר או עקיף (בין בגוף ובין ברכוש) בקשר עם ההשתתפות בפעילויות.


15. מסמך זה או חלקים ממנו ניתנים לשינוי באמצעות החלפתו במסמך אחר או פרסום השינוי לפי העניין ובלבד שאלו יפורסמו. החל מהעברת הודעה על החלפת המסמך ו/או תנאי בו, יחולו עליך התנאים החדשים. ככל שהתנאים / המסמך החדש לא יהא מקובל עליך, הנך נדרשת לצאת מהמערכת לאלתר, ולהודיע לי על כך.


16.  ידוע לך כי אין באפשרותי לגבות את כל הנתונים המופיעים במסגרת הפעילות ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.


17. כל האמור בלשון נקבה מתייחס גם לזכר.


18. פניות בנושאים שונים יש להעביר לכתובת המייל הבאה: roy@royhenig.co.il ו/או אלי טלפונית, למספר: 0544275854.


אני מאחל לך שתפיקי את המיטב מהשתתפותך בפעילות.

בהצלחה, רואי הניג.